Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de IoT Juristen en zijn van toepassing op de rechtsverhouding(en) tussen de jurist(en) en de opdrachtgever. Deze voorwaarden gelden ook voor personen die betrokken zijn of die enige aansprakelijkheid hebben bij het vervullen van de opdracht.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. IoT Juristen: een juridisch adviesbureau gevestigd in Groningen;
b. Opdrachtgever: de wederpartij van de jurist(en) werkzaam bij IoT Juristen;
c. Opdracht: iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en de jurist(en).

Artikel 3: Opdracht

1. Enkel de betrokkene jurist(en), en niet IoT Juristen, is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever.
2. De jurist zal zich inspannen om de opdracht met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid te verwezenlijken. Ten behoeve van een behoorlijke verwezenlijking van de opdracht, wordt de opdrachtgever geacht gevraag en ongevraagd elke informatie aan de jurist te verschaffen. Tevens garandeert de opdrachtgever de juistheid en volledigheid van de verschafte informatie.

Artikel 4: Beloning

1. De beloning voor de jurist wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren maal de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte kosten en wordt maandelijks achteraf bij de opdrachtgever gedeclareerd.
2. De jurist is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de beloning te verlangen.
3. Indien een gevraagd voorschot door de opdrachtgever niet tijdig wordt voldaan, is de jurist bevoegd om, zonder enige aansprakelijkheid, zich terug te trekken van de opdracht.
4. De declaraties van de jurist worden door de opdrachtgever niet later dan 14 dagen na factuurdatum voldaan.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om een betaling te verrekenen of op te schorten.
6. Bij een tekortkoming van de opdrachtgever vervalt het recht van de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden en is de betaling terstond opeisbaar door de jurist.
7. Het is de opdrachtgever vrij om ten alle tijden een andere opdrachtnemer in te schakelen. In dat geval heeft de opdrachtgever de plicht om de jurist van te voren in te lichten en de gemaakte kosten door de jurist tot het moment van inlichting aan de jurist te vergoeden.
8. Voor alle redelijke buitengerechtelijke kosten van de jurist die verband houden met de invordering van zijn vorderingen is Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing en komen voor rekening van de opdrachtgever.
9. De jurist is tevens gerechtigd hetgeen deze voorwaardelijk of redelijkerwijs voorzienbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen de jurist aan de opdrachtgever verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Bij iedere aanvaarde opdracht door de jurist is er sprake van een inspanningsverplichting. De jurist zet zich volledig in om een positief resultaat te behalen. De jurist kan echter niet voor het niet behalen van het beoogde resultaat aansprakelijk worden gesteld, tenzij de jurist klaarblijkelijk onzorgvuldig heeft gehandeld en er sprake is van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
2. Zowel de jurist als de opdrachtgever kunnen gedurende de uitvoering van de opdracht door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, evenals documenten/bestanden delen.
3. Voor het communiceren en/of delen van documenten/bestanden via elektronische middelen zijn beide partijen jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit, tenzij een der partijen tekortschiet in het voorkomen van risico’s op het lekken van gegevens, het prijsgeven van inloggegevens en wachtwoorden of het verspreiden van schadelijke bestanden (zoals virussen, malware etc.).

Artikel 6: Jurisdictie

Op de rechtsverhouding tussen de partijen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van IoT Juristen.

Download hier de PDF-versie van onze Algemene Voorwaarden.

Rechtsgebieden


 

Informatie


 

Contact


 

Kantooruren


 

IoT Juristen
Postbus 8099
9702 KB Groningen

+31 6 28 81 88 80

Maandag         09:00 – 20:00
Dinsdag           09:00 – 20:00
Woensdag       09:00 – 20:00
Donderdag      09:00 – 20:00
Vrijdag              09:00 – 20:00
Zaterdag          10:00 – 18:00
Zondag             Gesloten

Contact


 

IoT Juristen
Postbus 8099
9702 KB Groningen

+31 6 28 81 88 80

Kantooruren


 

Maandag         09:00 – 20:00
Dinsdag           09:00 – 20:00
Woensdag       09:00 – 20:00
Donderdag      09:00 – 20:00
Vrijdag              09:00 – 20:00
Zaterdag          10:00 – 18:00
Zondag             Gesloten