Skip to content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

IoT Juristen verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om gemakkelijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U staat als betrokkene vrij in uw recht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dat doet u bijvoorbeeld als u gebruikt maakt van onze diensten of als u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website www.iotjuristen.com. Wij zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze persoonsgegevens. De veiligheid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens staat bij ons zeer hoog. Om die reden wordt bij ons zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en houden we ons aan de geldende privacywetgeving in de Europese Unie. Deze verklaring geeft u een duidelijke beeld in verband met hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten u heeft.

Alle wijzigingen in onze privacyverklaring wordt op deze pagina bijgehouden. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening met ons deelt. Tevens worden uw persoonsgegevens verzamelt, bij ieder bezoek aan onze website of als u onze contactformulier op onze website invult. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden door ons verwerkt:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van een (gerechtelijke) procedures;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– voor marketing- en communicatie activiteiten;
– de werving en selectie van personeel (sollicitaties).

De gegevens die worden verwerkt zijn:
– uw naam;
– uw bedrijfsnaam;
– uw adres;
– uw postcode;
– uw functie;
– uw e-mailadres;
– uw telefoonnummer; en
– specifieke persoonsgegevens afhankelijk van de dienstverlening.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
2. de uitvoering van een overeenkomst;
3. de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming;
4. een gerechtvaardigd belang.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan het noodzakelijk is voor het realiseren van in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw persoonsgegevens en derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en met inachtneming van in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in onze opdracht van, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Gebruik social media

Op onze website zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook, Linkedin, Twitter of Whatsapp. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden te raadplegen.

Cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van onze website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt bij het bezoeken van onze website gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die u bezoekt op uw apparaat worden geplaatst. Wanneer u onze website bezoekt, kan onze website automatisch technische informatie verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die u op onze website heeft. In dit kader kan met name uw IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

De meeste cookies worden niet door ons zelf geplaatst of uitgelezen, maar door derde partijen. Onze website maakt hiervoor o.a. gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics wordt gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij hebben met Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met afspraken over beveiliging van uw persoonsgegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. Zo kunt u bij ons terecht om:
– uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien;
– uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen;
– de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
– bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
– een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
– de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
– bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming weer in te trekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van onze juristen en wettelijke bewaartermijnen.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren door een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

IoT Juristen
Atoomweg 10 (107-R)
9743 AK  Groningen

Telefoon: + 31 6 288 18 880
e-mail: info@iotjuristen.com

Postadres:
T.a.v. IoT Juristen
Atoomweg 10 (107-R)
9743 AK Groningen

Dit privacy statement is op d.d. 17 december 2018 vastgesteld.

Download hier de PDF-versie van onze Privacyverklaring.

Rechtsgebieden


 

Informatie


 

Contact


 

Kantooruren


 

IoT Juristen
Postbus 8099
9702 KB Groningen

+31 6 28 81 88 80

Maandag         09:00 – 20:00
Dinsdag           09:00 – 20:00
Woensdag       09:00 – 20:00
Donderdag      09:00 – 20:00
Vrijdag              09:00 – 20:00
Zaterdag          10:00 – 18:00
Zondag             Gesloten

Contact


 

IoT Juristen
Postbus 8099
9702 KB Groningen

+31 6 28 81 88 80

Kantooruren


 

Maandag         09:00 – 20:00
Dinsdag           09:00 – 20:00
Woensdag       09:00 – 20:00
Donderdag      09:00 – 20:00
Vrijdag              09:00 – 20:00
Zaterdag          10:00 – 18:00
Zondag             Gesloten