Mag een werknemer passende arbeid weigeren?

Wij krijgen regelmatig de vraag van werkgevers of een werknemer passende arbeid mag weigeren en wat voor consequentie dat met zich meebrengt. In deze blog zal ik uiteenzetten of het toegestaan is om passende arbeid te weigeren.

Wat is passende arbeid?

Als een werknemer de bedongen arbeid niet kan uitvoeren door ziekte dan wordt erin veelal gevallen een passend werk aangeboden aan de werknemer. Op grond van artikel 7:658a lid 4 BW volgt dat een werknemer alle arbeid die binnen de krachten en bekwaamheden valt dient te accepteren, tenzij aanvaarding van passend arbeid om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Als je zo de definitie leest zou je denken dat een werknemer dus ‘’alle’’ werkzaamheden dient te accepteren. Echter, is het wel zo dat de passend arbeid wel in overeenstemming moet zijn met de opleiding, ervaring en alle andere capaciteiten en alle persoonlijke omstandigheden van een werknemer. 

Als een werknemer door ziekte zijn functie niet meer kan uitoefenen, dan moet de werkgever in eerste instantie zoeken naar een passend werk dat in lijn is met de oude functie, dus ook hetzelfde salarisschaal. Indien de werknemer langer ziek blijft mag een werkgever ook zoeken naar een ander passend werk. Het is aan de werkgever zelf te bepalen wat onder passend werk valt. Vaak zal de werkgever zich laten adviseren door een bedrijfsarts. Daarnaast kan een werkgever zich ook wenden tot een deskundigenoordeel bij het UWV. Het antwoord op de vraag is dus dat een werknemer passend werk niet mag weigeren op grond van artikel 7:660a BW.

Wat als werknemer passende arbeid weigert?

Zoals hierboven is uiteengezet mag een werknemer een passend werk niet weigeren. Echter, kan ook voorkomen dat een werknemer passend werk weigert, omdat hij vindt dat het werk niet passend is. Het beoefent natuurlijk weinig uitleg dat als werknemer passend werk weigert dat hij een geldig reden daarvoor moet hebben. De werknemer dient gemotiveerd aan te geven waarom hij een passend werk arbeid weigert. Vaak zal er bij de beoordeling van passend werk het advies van de bedrijfsarts een groot rol spelen. Daarnaast kunnen beide (partijen) werknemer en werkgever zich ook wenden tot het UWV voor een deskundigenoordeel.

Sanctie weigeren passende arbeid

Een werknemer die zonder geldig reden een passend werk weigert kan door de werkgever een sanctie opgelegd krijgen. Als werknemer weigert passende arbeid te verrichten zonder een geldige reden dan kan de werkgever het loon op stop zetten op grond van artikel 7: 629 lid 3 sub c BW. Het is een van de sancties die de werkgever kan opleggen. Het is natuurlijk aan de werkgever om te kijken wat voor sanctie opgelegd kan worden. Door het weigeren van passend werk heeft de werkgever een geldig reden om de werknemer te ontslaan. Het ontslag kan zelf plaatsvinden als de werknemer nog ziek is

Wat als er geen passende arbeid beschikbaar is?

In eerste instantie dient de werkgever dus binnen een redelijke termijn te zoeken naar een passend werk. Indien er geen passend werk beschikbaar is dan dient de werkgever door omscholing een ander passend werk aan te bieden. Je werkgever is verplicht om zich in te spannen om een passend werk binnen het bedrijf beschikbaar te stellen. Dit heet ook wel herplaatsing.De werkgever moet zich dan inspannen om een werknemer te kunnen herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf. Dit kan betekenen dat een werkgever een werknemer laat omscholen of bijscholen.

Wat als werknemer langdurig ziek is?

Als een werknemer langdurig ziek is en hierdoor de bedongen arbeid niet kan verrichten en is terugkeer niet meer mogelijk bij de werkgever, dan dient er gezocht te worden naar passend werk bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Ook bij re-integratie tweede spoor geldt dat een werknemer alleen werk hoeft te accepteren als het passend is.

Werkgevers doen er goed aan als er sprake is van een zieke werknemer die de bedongen arbeid niet kan verrichten om een passend werk aan te bieden. Daarnaast kan zowel een werkgever als werknemer zich tot het UWV wenden voor een deskundigenoordeel over wat passend werk is.

Een belangrijk uitgangspunt is dat een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. In eerste instantie door re-integratie middels een plan van aanpak. Indien werknemer niet terug kan keren in eigen functie dan dient er gezocht te worden naar een passend werk binnen het bedrijf. Als dat ook niet mogelijk is dan kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer te laten omscholen of bijscholen voor passend werk bij een andere werkgever.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp of over passende arbeid? Onze juristen kunnen je verder op weg helpen. Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@iotjuristen.com of contactformulier.

Afbeelding: https://unsplash.com/photos/R5Y–VvSXsk