Vraag & antwoord: Coronavirus

In verband met het coronavirus krijgen wij veel arbeidsrechtelijke vraagstukken van bezorgde werknemers. In deze blog zal ik deze vraagstukken zoveel mogelijk gaan beantwoorden. Je kan hierbij denken aan vragen als: Heb ik recht op salaris als ik thuis moet blijven vanwege het coronavirus? Heb ik recht op loondoorbetaling als ik ziek word door het Coronavirus? Kan mijn werkgever WW aanvragen voor mij? Wat als mijn werkgever de deuren sluit. Heb ik dan recht op salaris?

Verplichting werkgever/ maatregelen coronavirus

In beginsel is de werkgever verplicht op grond van artikel 7:658 lid 1 BW verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Je werkgever is verplicht zorg te dragen voor veilige werkplek afhankelijk van de sector waarin je werkt. Dat houdt in dat je werkgever verplicht is de maatregelen die het RIVM heeft voorgeschreven met betrekking tot het coronavirus te handhaven. Op de website van de GGD staan welke maatregelen werkgevers dienen te nemen als een werknemer besmet is met het coronavirus. Daarnaast heeft GGD ook regels opgesteld hoe je besmetting door het coronavirus kunt verkleinen. 

Heb ik recht op salaris als ik thuis moet blijven vanwege het Coronavirus?

Als je verplicht thuis moet blijven door je huisarts of de GGD, omdat het vermoeden bestaat dat je besmet bent met het coronavirus, dan dient je werkgever je salaris gewoon door te betalen. Verplicht thuis blijven kan alleen als je een brief hebt ontvangen van de GGD. Indien je werkgever van mening is hij daartoe niet verplicht is dan dient hij dit bewijzen. 

Heb ik recht op loondoorbetaling als ik ziek word door het Coronavirus?

In beginsel is het zo dat als je ziek wordt dat je werkgever verplicht is om 70% van je salaris door te betalen.[1]Afhankelijk van de branche waarin je werkt kan er in de cao een hoger percentage afgesproken worden. Maar de hoofdregel is, als je ziek bent dient je werkgever je loon door te betalen. Advies is dan ook als je ziek bent, meld je via de normale weg ziek bij je werkgever en hou je aan de richtlijnen omtrent ziekmelding. Houd in je achterhoofd dat je werkgever de bedrijfsarts kan inschakelen bij ziekte of als er vermoeden bestaat dat je niet ziek bent.

Mijn werkgever moet de deuren sluiten. Heb ik dan recht op salaris?

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om werkgevers financieel te steunen tijdens de coronacrisis. Een van die maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Dit betekent dat je werkgever aanspraak kan maken op financieel steun door de overheid. Voor jou betekent dit dat je recht hebt op loondoorbetaling ook al werk je niet.

Ik heb corona klachten. Moet ik thuis blijven? 

Als je corona klachten hebt zoals hoesten, koorts, buikpijn moet je thuis blijven. Dit volgt namelijk ook uit de maatregelen die het kabinet en het RIVM hebben aangekondigd. Meld je netjes ziek bij je werkgever en geef aan waarom je thuis blijft. Mocht je werkgever twijfels hebben dan kan hij altijd de bedrijfsarts inschakelen. Maar het advies is als je corona klachten hebt, dien je thuis te blijven tot dat je klachten vrij bent.[2] Daarnaast kan het geen kwaad om je huisarts te raadplegen en om advies te vragen. 

Ik word niet meer opgeroepen door mijn werkgever. Heb ik dan nog recht op salaris?

Als je een oproepcontract hebt ben je alleen verplicht te gaan werken als je opgeroepen wordt door je werkgever. Echter op het moment dat er geen werk is, zoals nu het geval is vanwege het coronavirus dan is je werkgever verplicht je loon door te betalen als je langer dan drie maanden hebt gewerkt. In dat geval dient je werkgever de gemiddelde aantal uren van de afgelopen drie maanden te betalen. Dit wordt rechtsvermoeden van de arbeidsomvang genoemd.[3] Als je dus langer dan drie maanden vaste uren hebt gewerkt bij je werkgever dan kan je dat afdwingen.

Mag mijn werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens proeftijd vanwege het coronavirus?

Dat hangt natuurlijk af van wat er in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Afhankelijk van wat er in je arbeidsovereenkomst is opgenomen mag deze proeftijd maximaal 1 maand of 2 maanden duren. Artikel. 7:676 BW geeft namelijk zowel de werkgever als de werknemer het recht om de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd op te zeggen.[4] In dit geval als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt tijdens je proeftijd, omdat er geen werk is of minder werk is dan mag hij dat doen. Opzeggen mag dus zolang het binnen de proefperiode valt.

Mijn werkgever verlengd mijn tijdelijke contract niet. Heb ik recht op een vergoeding?

Als je een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt dan loopt het van rechtswege af op de afgesproken datum. Bij een tijdelijk contract is er geen sprake van een opzegtermijn. Je werkgever dient, echter wel je uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk te informeren omtrent het wel of niet voorzetten van je arbeidsovereenkomst. Dit heet de aanzegtermijn. Als je werkgever te laat is met het aanzeggen dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd naar ratio en als hij helemaal niet aanzegt dan is hij je een vergoeding verschuldigd van één maand salaris.[5] Mocht je na de einddatum gewoon doorwerken, dan wordt geacht dat je arbeidsovereenkomst automatisch stilzwijgend verlengd is met een periode van één jaar.[6] Daarnaast heb je sinds 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding als je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Voorwaarde is wel dat het initiatief voor het ontslag of niet verlengen van je arbeidsovereenkomst vanuit je werkgever komt.[7]

Mocht je nog vragen hebben met betrekking de bovenstaande vragen of met betrekking tot dit onderwerp! Neem dan gerust contact op met een van onze juristen voor een vrijblijvend advies.


[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/vraag-en-antwoord/hoeveel-loon-krijg-ik-doorbetaald-als-ik-ziek-ben

[2] https://www.rivm.nl/coronavirus

[3] Artikel 7:610b BW

[4] Artikel 7:676 BW

[5] Artikle 7:686 BW

[6] Artikel 7:686 lid 4 BW

[7] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen