Levert schenken van 2 gratis drankjes ontslag op staande voet op?

 

Een Van der Valk Hotel heeft een werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij twee gratis drankjes aan gasten schonk. In het ‘Huishoudelijk reglement 2017’ is een beding op genomen “Het is niet toegestaan om gratis consumpties weg te geven”. Op basis van deze reglement heeft de werkgever zijn werknemer ontslagen.

Feiten

Op 6 januari 2018 heeft bij Van der Valk-hotel in Hoorn, een zogenoemde ‘Banqueting afdeling’, een besloten feest plaatsgevonden van een collega van de werknemer. Het feest werd gekenmerkt met als titel ‘open bar’ inhoudende dat voor een vast bedrag per gast dranken worden geschonken.

Twee gasten van het besloten feest, waaronder een collega van de werknemer, hebben aan de werknemer gevraagd of hij een buitenlands gedestilleerde drank voor hen wilde schenken. In eerste instantie heeft werknemer geweigerd om dit te doen, maar na aandringen heeft hij toch voldaan aan het verzoek.

De directie heeft deze gedraging op videobeelden teruggezien. Hierna heeft de directie aan de werknemer laten weten dat deze gedraging intern besproken zal worden. Dezelfde dag heeft de werknemer te horen gekregen dat hij ontslagen is op staande voet. Als reden werd aangehaald dat naar inziens van de directie deze gedraging gelijk staat aan diefstal en dat werknemer zich daaraan schuldig heeft gemaakt.

Beoordeling door de rechter

Voor het beantwoorden van de vraag of het ontslag op staande voet geldig is moet volgens artikel 7:677 lid 1 (Burgerlijk Wetboek) sprake zijn van een dringende reden voor het rechtvaardigen van een ontslag op staande voet.

Vervolgens geeft rechter nader uitleg wat als ‘dringende reden’ beschouwd kan worden. Daarbij gebruikt de rechtbank artikel 7:678 lid 1. Daarin is opgenomen onder welke voorwaarden men kan spreken van dringende reden namelijk: als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Bij de vraag of er sprake is van een dringende reden moeten alle omstandigheden van het geval, in onderlinge samenhang, in aanmerking worden  genomen.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN RECHTBANK:

  • Een ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstekkende gevolgen;
  • De kantonrechter is van oordeel de feiten en omstandigheden onvoldoende zijn om de gedraging van werknemer als een dringende reden voor ontslag op staande voet aan te merken.
  • Ook neemt de kantonrechter bij zijn oordeel in aanmerking dat de werknemer steeds naar behoren heeft gefunctioneerd, hij niet eerder in de fout is gegaan en niet eerder een waarschuwing heeft gekregen voor een vergelijkbaar incident.
  • Wel is het volgens het huishoudelijk reglement 2017 ook niet toegestaan om gratis consumpties weg te geven, maar dat is wat anders dan diefstal.
  • Van der Valk had in de gegeven omstandigheden kunnen en moeten volstaan met een minder ingrijpende maatregel, zoals een officiële waarschuwing, een boete en/of een inhouding op het salaris van de werknemer

CONCLUSIE: Gezien het feit dat er geen sprake is van een ‘dringende reden’ als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW, is het ontslag op staande voet volgens de rechtbank niet toegestaan.